Režim MŠ

Režim mateřské školy

 1. Přijímání dětí do MŠ začíná v 6:15 hod.
 2. Přijímání dětí do MŠ končí v 8:00 hod. Rodič nebo osoba jimi pověřená je povinna předat dítě osobně paní učitelce, nesmí nechat dítě samotné v šatně, aniž by na tuto skutečnost upozornil p. učitelku
 3. V pozdější době může být dítě přijato ve výjimečném případě po předchozí dohodě s učitelkami. Důvodem je zamezit narušování aktivit MŠ.
 4. V případě, že dítě prokazuje zjevné příznaky virózy, nachlazení nebo jiného onemocnění (např. výskyt vší a hnid, infekční onemocnění), má právo učitelka dítě do MŠ nepřijmout, rodič má povinnost nahlásit změnu zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 5. Provoz MŠ probíhá ve dvou třídách. Od 6:15 hod. se scházejí všechny děti ve třídě Hvězdiček a v 7:30 hod. starší děti odcházejí s paní učitelkou do třídy Sluníček.
 6. Obě třídy mají uspořádání dne, který je flexibilní, aby mohly p. učitelky pružně reagovat na aktuální změny, organizace vzdělávání a plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje se jejich individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem
 7. Optimální podmínky v mateřské škole jsou zajištěny pro vzdělávání i pro děti mladší tří let, prostředí umožňuje dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne.
 8. Předškolní děti mají danou povinnou předškolní docházku, která je stanovena od 8:30 – 12:30

(v rozsahu 4 nepřetržitých hodin) – třída Sluníček

 1. Rodič je povinen požádat o uvolnění dítěte ze vzdělávání při předem známé nepřítomnosti dítěte (žádost na webových stránkách mateřské školy nebo přímo u p. učitelky ve třídě), důvody nepřítomnosti dítěte pro plnění povinné předškolní docházky je ve složce v mateřské škole (rodič musí doložit buď lékařskou zprávu nebo dopsat jakoukouliv nepřítomnost svého dítěte do Omluvného listu v MŠ)
 2. Pevně jsou zakotveny pouze časy stravování dětí
 3. Školní stravování se řídí stanovenými výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin, to znamená, je-li dítě v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravuje se vždy, má nárok na stravování formou přesnídávky, oběda a svačiny
 4. Od 9:00 hod. probíhá vydávání svačiny.
 5. Od 11:45 hod. probíhá vydávání oběda.
 6.  Děti odpočívají v obou třídáchod 12:15hod.- do 14:00hod. Odpočívají všechny děti při čtené nebo reprodukované pohádce, relaxační hudbě. Děti nemusí spát, mají možnost si do postýlek vzít svoji oblíbenou hračku. Vždy mohou uspokojit své hygienické potřeby. Starší děti mají možnost se postupně zúčastňovat klidných aktivit, tyto aktivity jsou organizovány tak, aby nerušily děti s potřebou odpočinku č i spánku. Odpočinek vychází z individuálních potřeb dětí.
 7. Rodiče dětí, které nebudou odpočívat, si je vyzvednou v době od  11:45 hod. do 12:30 hod. 
 8. Ostatní rodiče si vyzvednou své dítě nejpozději do 16:00 hod.
 9. Pokud rodiče nebudou své dítě vodit do MŠ osobně, ani si je osobně vyzvedávat, písemně oznámí vedoucí MŠ, kdo je pověřen předáváním a vyzvedáváním dítěte. Učitelka předá dítě pověřené osobě pouze na základě písemného pověření zákonného zástupce (Dohoda v MŠ, Evidenční list)
 10. Zákonný zástupce je povinen oznámit MŠ předem známou nepřítomnost dítěte.
 11. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví rodič dítě neprodleně.
 12. Rodiče nahlásí ihned změny v osobních datech dítěte a změnu telefonního spojení a další důležité změny týkající se dítěte.
 13. Otázky týkající se školního stravování projedná rodič s vedoucí školní jídelny.
 14. Stížnosti, oznámení, podněty k práci MŠ se podávají vedoucí MŠ, která je v zákonné lhůtě vyřeší nebo postoupí řediteli ZŠ a MŠ Jankov.
 15. Učitelka nesmí odejít od dětí. V závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice MŠ.
 16. Všichni zaměstnanci školy ve své činnosti s dětmi důsledně uplatňují zásady výchovy k toleranci, vzájemnému soužití lidí různých národností, náboženství a kultur a respektování odlišností jednotlivých skupin, vedou děti k všestrannému rozvoji.

      V Jankově dne 28. 8. 2017

 

 

Vladimíra Havířová, vedoucí MŠ                                               Mgr. Václav Nerad, ředitel školy

 

 

ORGANIZACE DNE MŠ JANKOV

 

6,15 – 8,00 scházení dětí ve třídě Hvězdiček, ranní hry dle vlastní volby a přání dětí,

( děti si vybírají hru, činnost podle svého,rodiče mohou s dítětem dle potřeby)

7,30 přechod starších dětí do třídy Sluníček

8,00 – 12,00 plnění povinného předškolního vzdělávání předškoláků ( čtyř nepřetržitých hodin)

8,00 – 8,30 pokračování v obou třídách v ranních hrách a činnostech

rozhovory s dětmi, ranní kruh

( vzájemné naslouchání dětí, co jsem dělal s rodiči, jaké téma nás čeká nebo opako-

vání k určitému tématu)

didaktické činnosti ve skupinkách a individuálně

dechová cvičení, jazykové a logo chvilky, dovednosti

smyslové hry

( rozvoj slovní zásoby, sluchové vnímání, paměť a jazyk, časová, prostorová a zra-

ková orientace, souvislé vyjadřování, kultivace sociálních vztahů, naslouchání, správ-

ná a hlasitá artikulace, rozhýbání mluvidel – rty, tváře, jazyk, ostych)

8,30 – 8,45 úklid tříd, hygiena a pitný režim

8,45 – 9,00 rozcvičky, zahřátí těla, tělovýchovná chvilka, relaxace

( pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte a podporujeme fyzickou pohodu,ryt-

mus, vnímání, chápání a relaxace, zdravotně preventivní aktivity)

9,00 – 9,15 hygiena, přesnídávka

9,15 – 9,35 aktivity – hudební, pohybové, taneční, výtvarné, pracovní, dramatické, jazykové, este-

tické, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, rozvoj poznání, ekologické

experimenty, recyklování, polytechnické, volné hry dětí, řízené a nepřímo řízené akti-

vity, hodnotící a sebehodnotící aktivity

( radost ze hry, činnosti, učení, tvořivost a fantazie dětí, zájmy dětí, samostatné

myšlení, rozvoj sociálního cítění, rozvoj hrubé a jemné motoriky, hmat, sluch, barvy,

tvary, soustředění, vyprávění, poslech, pozitivní přístup ke knize, metoda Hejného,

utváření komunikativních kompetencí, řečové schopnosti, matematické schopnosti,

přírodovědné, společenské vědomosti, schopnosti a dovednosti, já a bezpečnost,

pro děti s nadáním rozšíření všech ativit a naopak přizpůsobení se těchto atkivit dětem

s podpůrnými opatřeními, obrázkové materiály ( různé piktogramy), děti s odkladem

školní docháky – individuální plán v mateřské škole, přizpůsobení se i dětem mladších

tříé let)

9,35 – 9,45 úklid, hygiena, pitný režim, příprava na pobyt venku

9,45 – 11,45 pobyt venku

( enviromentální aktivity, pobyt na zahradě a tělovýchovné aktivity, polytechnic-

ká aktivita, přírodovědné vycházky v okolí školy i obce, vnímání přírody kolem sebe,

životní prostředí kolem nás, bezpečnost kolem nás, zdravý životní styl)

11,45 – 12,30 hygiena, oběd, rozcházení dětí po obědě, příprava na odpočinek, relaxaci

( správné stolování, sebeobsluha a samostatnost, nemluvíme s jídlem v ústech,

správné sezení, dodržujeme estetiku a hygienu stolování, dodržování společenského

chování)

12,30 – 14,00 odpočinek, relaxace, klidové aktivity

( četba nebo poslech pohádek, relaxační hudba, relaxace, klidové aktivity

starších dětí, dbáme na individuální potřeby dětí)

14,00 – 14,30 hygiena, svačina

15,00 přesun dětí ze třídy Sluníček do třídy Hvězdiček, kde pokračují ve volných hrách

a aktivitách dle vlastního výběru)

14,30 – 16,00 hry a zájmové činnosti

( děti si vybírají hry a aktivity dle vlastního zájmu, individuální rozhovory)

Denní reřim je sestaven tak, aby ho bylo možné dle potřeby přizpůsobit aktuální situaci.

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace