Provozní řád

Provozní  řád  MŠ Jankov

 

 

Zpracováno na základě zákona 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a vyhlášky MZ  ze dne 9. 3. 2001, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol a předškolních zařízení.

 

 

Péče o dítě

  Mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika a posiluje její výchovné působení. Usiluje o integraci dětí se sociální indikací. Plně respektuje Úmluvu o právech dítěte s ohledem na své specifické postavení, zejména článek 16, 18, 23 a 29. Osoby, pečující o dítě, je chrání před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím. Program péče o dítě vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte, jejich spokojené prospívání v souladu s jejich přirozeností.

  Všichni zaměstnanci školy ve své činnosti s dětmi důsledně uplatňují zásady výchovy k toleranci, vzájemnému soužití lidí různých národností, náboženství a kultur a respektování odlišností jednotlivých etnických skupin.

 

 

Režim dne

Provozní doba 6:15- 16:00hodin

  Je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností, podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte.

   Je volný, ale pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám dětí, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.

    Zákonný zástupce nebo osoba jimi pověřená je povinen dovést dítě do třídy přímo paní učitelce, rodič nesmí nechat dítě samotné v šatně, aniž by na  tuto skutečnost upozornil p. učitelku. Nepřítomnost dítěte v MŠ je nutné nahlásit předem buď telefonicky, SMS nebo emailem. Rodič je povinen nahlásit pracovníkům MŠ změny v evidenci dítěte, a to zejména údaje o zdravotní pojišťovně, telefonních číslech domů a do zaměstnání, změny zdravotního stavu dítěte.

     Prostředí umožňuje dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne.

Povinná předškolní docházka platí pro děti, které dovrší pěti let 4 souvislé hodiny od 8:30- 12:30hod.v MŠ.

 

 

Spontánní hry a volné hry

  Probíhají po příchodu dětí do 8.45 hod., při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů (dle potřeb, věku a schopností dětí).  Nemají přesné časové zařazení, na základě rámcového programu podle zájme dětí a dle dané situace dětí i p. učitelky.

 

 

Činnosti řízené pedagogem

  Probíhají denně po dopolední svačině podle potřeb, věku, schopností dětí a vlastního zájmu se řízených činností zúčastnit. Denní režim je nastaven tak, aby ho bylo možné přizpůsobit aktuální situaci. Řízené, skupinové i individuální činnosti a formy práce vycházejí ze školního vzdělávacího programu dané mateřské školy a dle zájmu a potřeb dětí, při vzájemném propojení jednotlivých vzdělávacích oblastí (citových a sociálních, smyslových a poznávacích, pohybových a estetických). Předškolní vzdělávací program vytvořený kolektivem mateřské školy je vytvořen přesně na obě třídy a podporuje všestranný vývoj dětí.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

                                                                                     -1-

 

 

 

Pohybové aktivity

MŠ - je plně vybavena pro tyto činnosti, má zrekonstruované hřiště. Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne:

 • před dopolední svačinou - zdravotně zaměřené činnosti s náčiním, slovem nebo hudbou, pohybové hry, psychomotorické hry zaměřené na relaxaci, rozcvičky, řízené TV činnosti zaměřené na cvičení na nářadí, na prvky sportovních her
 • pobyt venku - řízené a spontánní pohybové činnosti, pohybové hry
 • odpoledne po odpočinku - pohybové chvilky, hry, hudebně pohybové činnosti, hry na školní zahradě, hřiště

 

 

Pobyt venku

  Je organizován mezi 9.45 – 11.45 hod. dle věku, počasí a stavu ovzduší, při příznivém počasí i odpoledne. V letních měsících je provoz přizpůsoben tak, aby byly činnosti přenášeny ven od ranních činností. Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách. Pro pobyt venku je využíváno vlastní hřiště.

  Při pobytu venku jsou prováděny řízené i spontánní činnosti:

 •  sezónní činnosti
 •  pohybové hry
 • prvky sportovních her
 • turistika
 • jízda na dětských dopravních prostředcích
 • poznávací činnosti

    Děti mají k dispozici oplocený areál školního hřiště. Travnaté plochy jsou pravidelně sekány. Pískoviště je zakryto proti znečištění zvířaty, výměna písku se provádí po 2 letech. Desinfekce 1x ročně pravidelně na jaře ( p. školník).

Pískoviště je v létě denně vlhčeno vodou a dezinfikováno. Je dodržováno, aby v letních měsících při pobytu venku děti nosily sluneční brýle, letní čepice a pokožka je chráněna krémy s vysokým UV filtrem.

Děti mají dostatek tekutin. Pití nosí na zahradu provozní pracovnice.

    Vybavenost: pískoviště, které je kryté plachtou, průlezky, houpačky, dřevěný zahradní domek, břevnová houpačka, trampolína, odpočinkové dřevěné posezení, kolotoč, herní věž. Vše je upravováno a průběžně udržováno pro bezpečný pobyt dětí venku.

1x za rok je prováděna odborná revize tělovýchovného nářadí na školní zahradě, celá zahrada je vždy průběžně kontrolovaná a sleduje se technický stav všech herních prvků.

    Při vycházkách pedagogičtí pracovníci učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu, aby zajistily jejich bezpečnou chůzi, chodí po chodníku, vpravo, dbají na bezpečnost při přecházení vozovky. Používání dopravního terčíku a výstražné vesty mají vždy děti v první dvojici, poslední dvojici a děti, které jdou blíže k vozovce. P. učitelky seznamují děti průběžně s pravidly bezpečného chování.

 

 

Odpočinek

Vychází z individuálních potřeb dětí. Od 12.15 hod - do 14.00 hod. odpočívají všechny děti při čtené nebo reprodukované pohádce, relaxační hudbě. Děti nemusejí spát, mají možnost si do postýlek vzít svoji oblíbenou hračku.  Vždy mohou uspokojit samostatně své hygienické potřeby. Starší děti mají možnost se postupně zúčastňovat klidných aktivit, které jim pobyt na lehátku zkracují (prohlížení časopisů, společenské hry, kreslení apod.). Tyto aktivity jsou organizovány tak, aby nerušily děti s potřebou spánku nebo odpočinku. Po individuální dohodě s rodiči nemusejí děti být ukládány ke spánku, ale vždy bude přihlédnuto k momentální potřebě dítěte.

Lehátka s lůžkovinami a pyžama jsou uložena v dobře větratelné místnosti přilehlé k herně.

 

 

Stravování

Strava je připravována ve školní jídelně základní školy. Doba podávání stravy je neměnná.

 • dopolední svačina - od   9.00  -   9.45
 • oběd                     - od 11.45 - 12.15 hod.
 • odpolední svačina  - od 14.00 a od 14.30 hod.

 

 

                                                                                          -2-

 

   Stravování všech dětí zajišťují paní kuchařky ve školní jídelně a poté je jídlo převezeno do mateřské školy a provozní pracovnice jídlo vydává dětem, děti jsou vedeny k samostatnosti, mladším dětem pomáhá učitelka a provozní pracovnice.

   Jsou respektovány individuální potřeby stravování dětí s alergií nebo s jiným omezením, které se týká stravování, na základě lékařského doporučení a spoluprací zákonného zástupce. Připravené svačiny dodává provozní pracovnice do MŠ ze školní jídelny. Na estetiku a čistotu stolování dohlížejí paní učitelky i provozní pracovnice.  Časový odstup mezi jídly je do 3 hodin.

Zaměstnanci ŠJ jsou proškoleni o hygienických normách.

Pomazánky jsou vyráběny těsně před distribucí svačinek.

Teplota vydávaných jídel nesmí klesnout pod 70 o C, zbytky jsou odváženy denně. Strava je připravovaná podle hygienických norem a receptur s dostatkem vitamínů, vlákniny a je pravidelně vyhodnocován spotřební koš.

 

 

 

Pitný režim

Od 6:15 hodin mají děti na každé třídě po celý den pití. Pití podle potřeby doplňuje provozní pracovnice. Pití je k dispozici v nerezových várnicích, z kterých se mohou děti samostatně obsloužit. Dětem ve třídě Hvězdiček pomáhá nalévat do hrnečků pití provozní pracovnice nebo i p. učitelky. O mytí nádob k pitnému režimu se stará provozní pracovnice. Na zahradu nosí pití provozní pracovnice a kontroluje, aby bylo vždy dostatečné množství tekutin pro děti.

 

 

 

 

Způsob nakládání s prádlem

Lůžkoviny jsou měněny 1x za tři týdny nebo podle potřeby a ukládají se na vyhrazené místo, praní prádla ( lůžkoviny, ručníky) zajišťuje  provozní pracovnice. Ručníky se vyměňují 1x týdně, podle potřeby častěji a ihned a pyžama každý týden.

 

 

Ozdravná opatření

Pravidelně je sledováno vytápění a provádí se větrání místností. Přímé větrání - ráno před zahájením provozu, v době při pobytu dětí venku. Přiměřené větrání před i během odpočinku dle aktuálního počasí venku. Je dodržován dostatečný pobyt dětí venku.

Podpůrné aktivity:

 • dechová cvičení
 • plavecký výcvik nebo pobyt v solné jeskyni
 • lyžařský výcvik Monínec
 • každodenní zdravotně zaměřené tělovýchovné činnosti
 • dostatečný pohyb na čerstvém vzduchu a slunci
 • vhodné oblékání – přiměřené aktuálnímu počasí

 

 

                     

Provozní podmínky a prostorové podmínky podle V. č. 108/2001 Sb.

Škola má pitnou nezávadnou vodu.

Režim MŠ je přílohou.

Prostorové podmínky vyhovují.

Odpočinek dětí probíhá v oddělené místnosti. Ve třídě Sluníček probíhá odpočinek ( relaxace)ve třídě, předškolní děti mají odpočinek zkrácený dle jejich potřeb.

WC i umývárny mají odpovídající vybavení.

Optimální podmínky v mateřské škole jsou zajištěny pro vzdělávání i pro děti mladší tří let.

 

Teplota vzduchu

Ve třídách jsou umístěny 1,2 -1,5 m nad zemí nástěnné teploměry.

Teplota učebny je 20 –22 ° C.

Při odpočinku nesmí teplota klesnout pod 18°C. Nejvyšší přípustná teplota ve třídě je 26°C.

 

 

                                                                                        -3-

        

Osvětlení

MŠ je vybavena zářivkami. V prostorách určených pro trvalý pobyt dětí v MŠ je vyhovující denní osvětlení. Ochranu před sluncem zajišťují žaluzie a rolety na oknech v obou třídách.

 

 

Režim úklidu

 

Denně:

setření všech podlahových krytin, nábytku, okenních parapetů, klik, rukojetí, splachovadel, mytí umyvadel, sedátek na WC desinfekčními prostředky, vynášení odpadků, vysávání koberců, stírání prachu dle potřeby

 

Týdně:

omytí omyvatelných stěn v umývárnách, WC, desinfekce podlahových krytin, nábytku, parapetů

 

2x ročně:

mytí oken včetně rámů, omytí svítidel, kompletní úklid všech prostor školy

 

Za nákup a evidenci čistících a desinfekčních prostředků a jejich správné používání zodpovídá provozní pracovnice.

 

 

Pracovní podmínky

Podle ustanovení § 27 o OOPP – je nařízeno, pokud provozní zaměstnanci pracují v ochranných gumových rukavicích po dobu 1 hodiny, musí po této době rukavice svléknout a ruce ošetřit – omytí rukou a ošetření ochranným krémem, vnitřek rukavic očistit a vysypat zásypem.

 

 

Kouření v objektu MŠ zcela zakázáno.

 

 

Provozní řád je platný od 1. 9. 2017

O vydání Provozního řádu jsou všichni zaměstnanci informováni na provozní i pedagogické poradě.

 

 

 

 

Jankově dne  28 . 8.  2017                                         Mgr. Václav Nerad, ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                -4-

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace